Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het zusterbedrijf FibreSearch worden gehanteerd, waar in onderstaande FibreSearch wordt genoemd dient dan ook Verhagen Bodemadvies te worden gelezen.

Fibresearch B.V. gevestigd te Eindhoven, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, heeft de navolgende Algemene Voorwaarden vastgesteld:

Artikel 1. Definities

 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Fibresearch B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Fibresearch B.V. een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Fibresearch B.V. en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fibresearch B.V. verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Fibresearch B.V. en haar Wederpartij ter zake.
 2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten het sluiten van overeenkomsten van opdracht en/of aannemingsovereenkomsten omtrent onderzoek en advisering, onder meer betreffende het veldwerk, rapporteren en adviseren, alsmede het begeleiden, aansturen en uitvoeren van werken op milieugebied.
 3. De Wederpartij staat Fibresearch B.V. toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Fibresearch B.V. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Fibresearch B.V. rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden Fibresearch B.V. enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Fibresearch B.V. en de Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 5. Indien en voor zover de Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden van Fibresearch B.V., teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de Overeenkomst van toepassing zijn, indien Fibresearch B.V. deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. Fibresearch B.V. en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Fibresearch B.V. gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Fibresearch B.V., te weten Sint-Michielsgestel, zowel voor wat betreft de uitvoering van de Overeenkomst als de betaling van de Overeenkomst.
 2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Ieder door Fibresearch B.V. gedaan aanbod is geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 4. Fibresearch B.V. behoudt zicht het recht voor, opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. Fibresearch B.V. is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- en/of schrijffout.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft Fibresearch B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De Wederpartij zal een ondertekende offerte retourneren, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Fibresearch B.V..
 3. De Overeenkomst tussen Fibresearch B.V. en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Fibresearch B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Fibresearch B.V. een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 5. Uitvoering

 1. Fibresearch B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Fibresearch B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien Fibresearch B.V. gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Fibresearch B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij en/of de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Fibresearch B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd dan wel aangevuld, dan is Fibresearch B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Fibresearch B.V. bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het al of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Fibresearch B.V. op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fibresearch B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor ondermeer de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht blijven met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Fibresearch B.V. gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen de kosten) aan de zijde van Fibresearch B.V. die daardoor direct of indirect zijn ontstaan.
 8. Indien Fibresearch B.V. werkzaamheden verricht aanvullend op de offerte/aanbieding, zullen deze op basis van de in de offerte/aanbieding opgenomen kostenraming of een aanvullende offerte worden uitgevoerd.
 9. Indien Fibresearch B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Fibresearch B.V. onder de navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Fibresearch B.V. toekomende bevoegdheid of een op Fibresearch B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Fibresearch B.V. alsnog bereid is om hetgeen is overeengekomen uit te voeren.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

 1. Fibresearch B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Fibresearch B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Fibresearch B.V. kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 • indien zich omstandigheden voortdoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Fibresearch B.V. kan worden gevergd.
  1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij is toe te rekenen, althans voor zijn risico komt, is de Wederpartij gehouden de door Fibresearch B.V. geleden en nog te lijden directe en indirecte schade aan Fibresearch B.V. te vergoeden.
  2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fibresearch B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Fibresearch B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
  3. Indien Fibresearch B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan de Wederpartij.
  4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fibresearch B.V. zal in overleg met de Wederpartij zorg worden gedragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij is toe te rekenen.
  5. In geval van (voorlopig) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, althans heeft Fibresearch B.V. de mogelijkheid om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder verplicht te zijn tot betaling van enig schadevergoeding. De vorderingen van Fibresearch B.V. op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Rapportage en onderzoeksgegevens

 1. De Wederpartij draagt zorg voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. die voor de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden vereist zijn. Indien Fibresearch B.V. de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. voor de Wederpartij aanvraagt, zal dit expliciet worden opgenomen in de Overeenkomst. De aanvragen van de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. zullen in naam van de Wederpartij worden gedaan. De Wederpartij blijft aansprakelijk voor mogelijk hieruit ontstane boetes en/of schaden.
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste gegevens inzake de onderzoekslocatie.
 3. De monsters welke zijn genomen tijdens de veldwerkzaamheden zullen niet worden bewaard na het uitbrengen van een definitief rapport.
 4. Onderzoeksgegevens zullen gedurende 10 jaar worden bewaard. Na deze periode is Fibresearch B.V. niet gehouden deze gegevens te bewaren.

Artikel 8. Overmacht

 1. Fibresearch B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fibresearch B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fibresearch B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Fibresearch B.V. heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fibresearch B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Fibresearch B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Fibresearch B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan hetgeen is nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fibresearch B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 9. Betalingen

 1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de Overeenkomst betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk van deze regeling is afgeweken.
 2. Verrekening door de Wederpartij van de door Fibresearch B.V. gefactureerde bedragen met een door hem (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Fibresearch B.V. de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij de wettelijke (handels)rente verschuldigd, onverminderd de overige rechten van Fibresearch B.V.
 4. Indien de Wederpartij ook nadat hij door Fibresearch B.V. in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Fibresearch B.V. te voldoen, is de Wederpartij tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,– excl. BTW. De werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten bestaan onder meer uit alle kosten van de advocaten, deskundigen, deurwaarders, griffierecht, vertalers en getuigen.
 5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Onderzoek en reclames

 1. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen veertien kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Fibresearch B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Fibresearch B.V. in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Fibresearch B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van de openstaande facturen.
 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, waaronder begrepen de onderzoekskosten van Fibresearch B.V., voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Fibresearch B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Fibresearch B.V. beperkt tot maximaal het nettobedrag van de factuur die correspondeert met de verstrekte opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Door Fibresearch B.V. is een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten
 2. Fibresearch B.V. is nimmer aansprakelijk jegens de Wederpartij voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fibresearch B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Fibresearch B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Fibresearch B.V. is toe te rekenen.
 2. Indien Fibresearch B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Fibresearch B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fibresearch B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Fibresearch B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Fibresearch B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Fibresearch B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen Fibresearch B.V. en de Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Artikel 15. Overig

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.